Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

Kierunki kształcenia


 

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2012/2013

  • Technikum Leśne
  • Technikum Hodowli Koni
  • Technikum Rolnicze
  • Technikum Agrobiznesu
  • Technikum Spedycyjne
  • Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji

 

TECHNIKUM LEŚNE


4 - letnia szkoła dla absolwentów gimnazjum

4 letnie Technikum Leśne kształcące w zawodzie leśnika.


Absolwent Technikum Leśnego zdobywa kwalifikacje m.in. do zarządzania, organizowania i nadzorowania prac z zakresu gospodarki leśnej, dobierania właściwych narzędzi i urządzeń do wykonania określonych prac oraz kierowania zabiegami pielęgnacyjnymi.

Absolwent technikum leśnego otrzymuje wykształcenie ogólne na poziomie liceum ogólnokształcącego oraz zyskuje tytuł technika leśnika.

Może być zatrudniony na różnych stanowiskach administracji leśnej w lasach państwowych, nie państwowych lub przedsiębiorstwach leśnych.

Ponadto może znaleźć zatrudnienie w terenowych Biurach Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, prywatnych Biurach Urządzania oraz w jednostkach prowadzących gospodarkę leśną w lasach podporządkowanych innym resortom, a także w urzędach gminnych, powiatowych i wojewódzkich na stanowiskach wymagających przygotowania z zakresu leśnictwa.

Przedmioty w cyklu nauczania:

* Hodowla lasu

* Ochrona lasu

* Gospodarka łowiecka

* Urządzanie lasu

* Prawo i ekonomika leśna

* Użytkowanie lasu

* Biologia lasu

* Maszynoznastwo leśne

 

 


 

TECHNIKUM HODOWLI KONI

4 - letnia szkoła dla absolwentów gimnazjum

Absolwenci Technikum Hodowli Koni - uzyskują tytuł technika hodowcy koni. Jest to szerokoprofilowy zawód, który daje podstawy do dalszego studiowania.

 


Program nauczania obejmuje m.in.:

    * Hodowla i użytkowanie koni
    * Agroturystykę
    * Ekonomikę rolnictwa i marketing
    * Technologia produkcji zwierzęcej
    * Podstawy produkcji roślinnej
    * Technologia produkcji pasz

Nasza szkoła posiada siedem wspaniałych koni.

Oferujemy naukę jazdy konnej, przejażdżki bryczką, a dla zaawansowanych - wyjazdy w teren. Wiedzę praktyczną uczniowie zdobywają pracując ze szkolnymi końmi i w prywatnych stadninach województwa zachodniopomorskiego.

 


 

TECHNIKUM AGROBIZNESU4 - letnia szkoła dla absolwentów gimnazjum.


W czasie trwania nauki obowiązują wszystkie przedmioty ogólnokształcące przygotowujące do egzaminu maturalnego, oraz następujące przedmioty zawodowe:

    * podstawy przetwórstwa spożywczego
    * podstawy ekonomii
    * elementy rachunkowości
    * marketing
    * przepisy ruchu drogowego
    * zarządzanie firmą
    * technika biurowa i komputerowa

W trakcie nauki uczniowie odbywają praktyki w gospodarstwie szkolnym, zakładach przetwórczych, jak również w placówkach handlowych i usługowych.

Absolwenci mogą po ukończeniu technikum podjąć naukę w szkołach policealnych lub uczelniach wyższych, mogą prowadzić działalność gospodarczą lub podejmować pracę w przedsiębiorstwach.

____________________________________________________________________________________

TECHNIKUM ROLNICZE4 - letnia szkoła dla absolwentów gimnazjum

4 letnie Technikum Rolnicze kształcące w zawodzie rolnik.

Uczniowie uzyskują dyplom oraz świadectwo maturalne, umożliwiające kontynuację nauki na studiach wyższych.

Uczniowie technikum rolniczego odbywają praktyki w wyspecjalizowanych gospodarstwach.

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego o różnorodnym profilu produkcji oraz gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych, zna nowe zasady działania rynku rolnego.

Program nauczania obejmuje m.in.:

    *mechanizacja rolnictwa
    *technologia produkcji roślinnej
    *technologia produkcji zwierzęcej
    *ekonomika rolnictwa i polityka rolna
    *marketing
    *gospodarstwo domowe

___________________________________________________________________________________

Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji


Nauka trwa 4 lata.

Nauka dostarcza wiedzy z zakresu inżynierii sanitarnej, wodnej i melioracyjnej, jak również z zakresu ochrony i rekultywacji środowiska,

urządzania terenów miejskich.

Absolwenci przygotowani są do pracy w firmach i jednostkach samorządu terytorialnego zajmujących się gospodarką przestrzenną i komunalną

oraz melioracją i zagospodarowaniem użytków zielonych.
Celem kształcenia w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji jest zdobycie wiadomości i umiejętności pozwalających:

- oceniać stan środowiska przyrodniczego oraz jego przydatność dla celów rolniczych i nierolniczych,

- analizować procesy hydrologiczne i meteorologiczne w środowisku przyrodniczym z wykorzystaniem polowych technik pomiaru,

- kreślić za pomocą sprzętu kreślarskiego i komputera oraz biegle czytać rysunki techniczne i mapy sytuacyjno wysokościowe, sporządzać profile robocze,

- wykonywać podstawowe pomiary geodezyjne na etapie projektowania i realizacji inwestycji,

- dobierać i stosować programy komputerowe oraz inne środki techniki biurowej,

- dokonać podziału krajobrazu na mniejsze struktury pod względem ich funkcjonowania,

- określać zasoby wodne dla potrzeb gospodarowania wodą na obszarach rolniczych,

- projektować i wykonywać regulację małych cieków wodnych dla celów rolniczych, ochrony przeciwpowodziowej i ochrony środowiska,

- projektować oraz adoptować małe, nieskomplikowane urządzenia i budowle inżynieryjne pod względem konstrukcyjnym i hydraulicznym,

- zarządzać eksploatacją i konserwacją systemów wodnomelioracyjnych,

- dobierać i wykonywać zabezpieczenia przeciwerozyjne w zależności od warunków terenowych,

- określać zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych oraz sposoby ich ograniczenia,

- charakteryzować systemy wodociągowe i kanalizacyjne,

- zagospodarować odpady stałe poprzez ich segregację, gromadzenie i wtórne wykorzystanie,

- prowadzić podstawowe dokumenty związane z działalnością gospodarczą,
 

Absolwent  Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji może podejmować pracę w przedsiębiorstwach wykonawczych i usługowych związanych z odwadnianiem i nawadnianiem terenów, inżynierią środowiska, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.


Absolwent szkoły w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań:

Organizowania i prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i eksploatacją obiektów gospodarki wodnej;
Organizowania i prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i utrzymaniem dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
Organizowania i prowadzenia robót regulacyjnych na małych ciekach wodnych;
Organizowania i wykonywania robót melioracyjnych.
Organizowania i wykonywania robót we współpracy z architektami krajobrazu.


NAJWAŻNIEJSZE PRZEDMIOTY ZAWODOWE REALIZOWANE W 4–LETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA:

sozologia, budownictwo inżynieryjne, technika sanitarna, geodezja, melioracje wodne, rysunek techniczny,

przedmioty ekonomiczne, zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa,

_____________________________________________________________________________

Technikum Spedycyjne

Interesują Cię zagadnienia z zakresu transportu? Jesteś komunikatywny, umiesz szybko podejmować decyzje? Ten zawód jest właśnie dla Ciebie!

 

Cykl kształcenia w technikum spedycyjnym trwa 4 lata.

Oprócz zajęć teoretycznych zajęcia prowadzone będą w pracowni środków transportu, pracowni towaroznawstwa oraz pracowni informatycznej.

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE PO UKOŃCZENIU TEGO KIERUNKU:
•    stosowanie w praktyce zasad realizacji transportu w gospodarce globalnej,
•    charakterystyka właściwości podstawowych surowców, materiałów i ładunków,
•    określanie zadań transportowo-spedycyjnych,
•    prowadzenie negocjacji z klientami,
•    określenie roli materiałoznawstwo i towaroznawstwo w rozwoju transportu i spedycji,
•    organizacja czynności spedycyjnych z zakresu konfekcjonowania, przepakowywania i magazynowania towarów,
•    dokonywanie doboru środków transportu do realizacji zadań spedycyjnych,
•    obsługa podstawowego sprzętu komputerowego,
•    korzystanie ze specjalistycznego oprogramowania w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy.


KIERUNEK DAJE MOŻLIWOŚĆ DOBYCIA BARDZO CIEKAWEJ I ATRAKCYJNEJ  PRACY MIĘDZY INNYMI W:
•    firmach transportowych,
•    firmach spedycyjnych,
•    firmach kurierskich,
•    urzędach pocztowych,
•    przedsiębiorstwach zajmujących się importem i eksportem,
•    agencjach celnych,
•    wolnych obszarach celnych,
•    firmach świadczących usługi transportowe-samochodowe, autokarowe, kolejowe, lotnicze, morskie i inne.

PROGRAM NAUCZANIA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE PRZEDMIOTY GÓLNOKSZTAŁCĄCE I ZAWODOWE:
•    język polski, 2 języki obce,
•    historia, wiedza o społeczeństwie,
•    wiedza o kulturze, matematyka,
•    fizyka i astronomia, chemia,
•    biologia, geografia,
•    podstawy przedsiębiorczości, technologia informacyjna,
•    wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne,
•    religia, język obcy dla spedytorów,
•    podstawy spedycji i transportu, środki transportu,
•    podstawy prawa transportowego, rachunkowość,
•    ubezpieczenia ładunków, logistyka,
•    techniki informatyczne w rachunkowości, techniki biurowe,
•    marketing i sztuka negocjacji w spedycji, statystyka,
•    zarządzanie działalnością spedycyjną.