Rada Pedagogiczna ZSP Benice


10.08.2017

Termin posiedzenia sierpniowej Rady Pedagogicznej ZSP Benice

 

 

 

 

 

 

UWAGA

 

 

 

W oparciu o zapisy Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( z późniejszymi zmianami ), Statut Szkoły oraz Regulamin Rady Pedagogicznej ZSP Benice,

 

z w o ł u j ę

 

organizacyjne i klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach.

 

Termin posiedzenia:

31 sierpnia 2017r. (czwartek)

o godzinie 1000

 

Tematyka posiedzenia:

 1. podstawy prawne regulujące pracę szkoły w roku szkolnym 2016/2017,
 2. Informacja o przebiegu egzaminów poprawkowych oraz zatwierdzenie ich wyników,
 3. Kalendarz roku szkolnego 2017/2018,
 4. Zatwierdzenie tygodniowego planu zajęć dydaktycznych na I semestr roku szkolnego 2017/2018,
 5. Zatwierdzenie Plan pracy szkoły oraz Programu Rozwoju Szkoły na rok szkolny 2017/2018,
 6. Zatwierdzenie Kalendarza Imprez i Uroczystości Szkolnych oraz Planu Wycieczek Szkolnych na rok szkolny 2017/2018,
 7. Zespoły i komisje działające w ramach RP, w roku szkolnym 2017/2018,
 8. Zatwierdzenie Planów pracy Zespołów i Komisji działających w ramach RP na rok szkolny 2017/2018,
 9. Zatwierdzenie dokumentacji pedagogicznej (plany pracy, tematyka zajęć),
 10. Zatwierdzenie Szkolnego Programu Wychowawczego,
 11. Zatwierdzenie Szkolnego Programu Profilaktyki,
 12. Informacje nt. liczebności klas, przydziale wychowawstw, klasopracowni oraz dodatkowych czynności nauczycieli,
 13. Informacje ze spotkania z Kuratorem Oświaty,
 14. Sprawy różne.

 

OBECNOŚĆ NA POSIEDZENIU RP JEST BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZKOWA !!!

Proszę o wzajemne informowanie się o terminie posiedzenia RP.

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej ZSP Benice

Piotr Pawełczyk

10.08.2017

Oddelegowania na poprawkowe egzaminy maturalne

10.08.2017

Składy komisji na wewnętrzne egzaminy poprawkowe za rok szkolny 2016/2017

Składy komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy poprawkowe za rok szkolny 2016/2017:

10.08.2017

Powołanie Zespołu Nadzorującego na Egzamin Maturalny 2017 w sesji poprawkowej

10.08.2017

Sierpniowe dyżury nauczycieli 21 - 31.08.2017

Plan lekcji na rok szkoly 2016/2017
Plan lekcji na rok szkoly 2016/2017
10.08.2017

Skład Zespołu ds. opracowania planu zajęć lekcyjnych na rok szkolny 2017/2018

W związku z koniecznością opracowania rozkładu tygodniowego zajęć dydaktycznych na pierwszy semestr roku szkolnego 2017/2018, zapewniającego prawidłową organizację zajęć dydaktycznych, powołuję zespół do opracowania w/w planu.

Przydział dodatkowych czynności na rok szkolny 2016/2017
Przydział dodatkowych czynności na rok szkolny 2016/2017
10.08.2017

Przydział dodatkowych czynności nauczycielom ZSP Benice na rok szkolny 2017/2018

Podstawa prawna:
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami)

Komisje i Zespoły wspierające pracę Rady Pedagogicznej na rok szkolny 2016/2017
Komisje i Zespoły wspierające pracę Rady Pedagogicznej na rok szkolny 2016/2017
10.08.2017

Stałe Komisje i Zespoły na rok szkolny 2017/2018