Rekrutacja


LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH ORAZ NIEPRZYJĘTYCH DO SZKOŁY

[pobierz] 0.3 MB kandydaci-przyjęci-do-szkoły
[pobierz] 0.3 MB kandydaci-nieprzyjęci-do-szkoły

UWAGA !!!! zmiana terminów rekrutacji w związku

z epidemią KORONAWIRUSA

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 657) ustalone przez Kuratorów Oświaty terminy rekrutacji ogłoszone przed końcem lutego 2020 r. zostały anulowane, a „Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania”.
Oznacza to, że oczekujemy aktualnie na nowy HARMONOGRAM terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.
Zagrożenie epidemiologiczne zmusza nas także do rezygnacji z przeprowadzenia w tym roku szkolnym Dnia Otwartego. Przepraszamy i liczymy na Państwa zrozumienie.

Zasady i kryteria rekrutacji

Kierunki kształcenia w roku szkolnym
2020/2021

 

DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

  Technikum Hodowli Koni - 5 letnie - Profil: Policja Konna

  Technikum Leśne - 5 letnie

 

[pobierz] 0.5 MB zasady-i-kryteria-rekrutacji-2020-2021
[pobierz] 0.1 MB podanie-po-szkole-podstawowej
[pobierz] 0.1 MB podanie-do-internatu
[pobierz] 2.0 MB DRUK_ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO
[pobierz] 0.1 MB umundurowanie-ucznia-technikum-lesne
[pobierz] 0.1 MB umundurowanie-ucznia Technikum Hodowli Koni

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami.

od 15 czerwca 2020 r.
do 10 lipca 2020 r.
do godz. 15.00

( w podaniu należy zaznaczyć preferowany kierunek nauki oraz PESEL ucznia).

Druk podania dostępny na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.

 

Wymagane dokumenty:

  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00
  • Dwie fotografie podpisane na odwrocie,
  • Zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
  • Karta zdrowia do 1 września 2020r.

 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia,

do szkoły nastąpi

12 sierpnia 2020r.

 

 

Potwierdzenia woli nauki w szkole kandydaci powinni dokonać

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole, poprzez złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,

nastąpi

19 sierpnia 2020 r.
- do godz. 14.00

 

 

Pozostałe kryteria i warunki naboru zgodne z zasadami rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.