Rekrutacja


Zasady i kryteria rekrutacji

Kierunki kształcenia w roku szkolnym
2020/2021

 

DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

  Technikum Hodowli Koni - 5 letnie - Profil: Policja Konna

  Technikum Leśne - 5 letnie

 

[pobierz] 0.1 MB zasady-i-kryteria-rekrutacji-2020-2021
[pobierz] 0.1 MB podanie-po-szkole-podstawowej
[pobierz] 0.1 MB podanie-do-internatu
[pobierz] 2.0 MB DRUK_ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO
[pobierz] 0.1 MB Umundurowanie ucznia Technikum Leśnego
[pobierz] 0.1 MB umundurowanie ucznia Technikum Hodowli Koni

 

Terminy składania podań -

od 11.05 do 23.06 2020r.

( w podaniu należy zaznaczyć preferowany kierunek nauki oraz PESEL ucznia).

Druk podania dostępny na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.

 

Wymagane dokumenty:

  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu ósmoklasisty poświadczone przez dyrektora.  Kopie tych dokumentów przyjmowane będą w sekretariacie szkoły

od 26 czerwca do  30 czerwca 2020r. do godz.1500

  • Dwie fotografie podpisane na odwrocie,
  • Zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
  • Karta zdrowia do 1 września 2020r.

 

 

 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia,

do szkoły nastąpi

13 lipca 2020r.

 

 

Potwierdzenia woli nauki w szkole kandydaci powinni dokonać

od 13 lipca do 20 lipca 2020r. do godz. 15.00

Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole, poprzez złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,

nastąpi

21 lipca 2020r. o godz. 14.00

 

 

Od 22 .07 do 21.08  2020r.

trwać będzie przyjmowanie kandydatów do szkoły w ramach postępowania uzupełniającego - w miarę posiadanych miejsc wolnych.

 

 

Pozostałe kryteria i warunki naboru zgodne z zasadami rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.